Telefon Telefon

Resul Zeki Tütün Mamülleri

Aydınlatma Metinleri

ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN RESUL ZEKİ TÜTÜN MAMULLERİ TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

 • Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun” veya “Kanun”) uyarınca, Resul Zeki Tütün Mamulleri Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, siz çalışanlarımızın kişisel verilerini aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyebilmekteyiz.

 

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; aşağıda kategorik olarak sıralanan kişisel verileriniz gösterilen amaçlarla işlenmektedir:

-Kimlik kategorisindeki kişisel verileriniz; çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi; çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği hükümlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

-Özlük kategorisindeki kişisel verileriniz; çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi; çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

-İletişim kategorisindeki kişisel verileriniz; mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; iş sağlığı ve güvenliği hükümlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

-Hukuki işlem kategorisindeki kişisel verileriniz; çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

-Mesleki deneyim ve sağlık bilgileri kategorisindeki kişisel verileriniz; iş sağlığı ve güvenliği hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Yukarıda kategorik olarak sıralanan kişisel verileriniz; sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmekte ve fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimiz, 6698 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddesinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, iş bu metinde ifade edilen kişisel veri işleme amaçları, toplama yöntemi ve hukuki sebebe uygun bir şekilde, kişisel verilerinizi özel hukuk kişilerine, hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla ve yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 • Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler, bilgilendirme/talep formları, bordrolar ve sair belgeler, çalışma alanlarında bulunan güvenlik kameralarından alınan görüntüler; kanunlarda açıkça öngörülmesi; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için ve açık rızanızın arandığı hallerde açık rızanızın alınmış olması şartıyla veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle bir veri kayıt sisteminin parçası olarak toplanmakta, ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Belirtilen yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve bu metnin 2. ve 3. maddesinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 

 • Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca bu metnin 6. maddesinde öngörülen usule göre Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan 5. ve 6. bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

 • Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini şirkete şahsen başvurarak, iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla şirketimiz adresine göndererek iletebileceklerdir. Şirkete şahsen yapılacak başvurular ve iadeli taahhütlü mektup veya noter kanalı ile yapılan başvuruların Organize Sanayi Bölgesi 3. Sanayi Cad. No: 32 Aziziye/Erzurum adresine iletilmesi gerekmektedir. Başvurunun ücretsiz olarak sonuçlandırılması esastır, ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak başvurularda ad-soyad, imza, başvurucu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise pasaport numarası veya kimlik numarası, cevap verilmesi için tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas telefon numarası ve e-posta adresi, vekâleten başvuru yapılıyorsa bu hususta özel yetki verildiğini gösterir vekâletname ve açık bir biçimde ifade edilecek talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur. Ayrıca başvurucu konuyla ilgili tüm belge ve bilgileri başvurusuna ekler. Şahsen başvurularda talebin şirkete bizzat veya vekâleten verildiği; iadeli taahhütlü posta ve noter kanalıyla yapılan başvurularda talep evrakının veri sorumlusu şirkete ulaştığı tarih başvuru tarihi sayılır.

 

 

MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN RESUL ZEKİ TÜTÜN MAMULLERİ TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

 • Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun” veya “Kanun”) uyarınca, Resul Zeki Tütün Mamulleri Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, siz müşterilerimizin kişisel verilerini aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyebilmekteyiz.

 • İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; aşağıda kategorik olarak sıralanan kişisel verileriniz gösterilen amaçlarla işlenmektedir:

-Kimlik kategorisindeki kişisel verileriniz; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

-İletişim kategorisindeki kişisel verileriniz; mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve iletişim süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

-Hukuki işlem kategorisindeki kişisel verileriniz; hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

-Müşteri işlem kategorisindeki kişisel verileriniz; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

-Pazarlama kategorisindeki kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Yukarıda kategorik olarak sıralanan kişisel verileriniz; sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmekte ve fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimiz, 6698 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve Kanun’un 8 ve 9’uncu maddesinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, iş bu metinde ifade edilen kişisel veri işleme amaçları, toplama yöntemi ve hukuki sebebe uygun bir şekilde, yapılan işin gereği olarak kişisel verilerinizi yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Maliye Bakanlığı vb. gibi yetkili kamu kurumlarına, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, hizmet aldığımız gerçek kişilere ve özel hukuk kişilerine hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler, bilgilendirme/talep formları, faturalar ve sair belgeler, çalışma alanlarında bulunan güvenlik kameralarından alınan görüntüler;  kanunlarda açıkça öngörülmesi; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; açık rızanın alınma mecburiyetinin olduğu hallerde açık rızanızın alınmış olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle bir veri kayıt sisteminin parçası olarak toplanmakta, ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Belirtilen yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve bu metnin 2. ve 3. maddesinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 • Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca bu metnin “Veri Sahibinin Haklarını Kullanması” başlıklı 6. maddesinde öngörülen usule göre Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan 5. ve 6. bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini şirkete şahsen başvurarak, iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla şirketimiz adresine göndererek iletebileceklerdir. Şirkete şahsen yapılacak başvurular ve iadeli taahhütlü mektup veya noter kanalı ile yapılan başvuruların iletilmesi gerekmektedir. Başvurunun ücretsiz olarak sonuçlandırılması esastır, ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak başvurularda ad-soyad, imza, başvurucu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise pasaport numarası veya kimlik numarası, cevap verilmesi için tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas telefon numarası ve e-posta adresi, vekâleten başvuru yapılıyorsa bu hususta özel yetki verildiğini gösterir vekâletname ve açık bir biçimde ifade edilecek talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur. Ayrıca başvurucu konuyla ilgili tüm belge ve bilgileri başvurusuna ekler. Şahsen başvurularda talebin şirkete bizzat veya vekâleten verildiği; iadeli taahhütlü posta ve noter kanalıyla yapılan başvurularda talep evrakının veri sorumlusu şirkete ulaştığı tarih başvuru tarihi sayılır.

 

RESUL ZEKİ TÜTÜN MAMULLERİ TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SİVAS HİZMET BİNASI GÜVENLİK KAMERASI KAYDI İÇİN AYDINLATMA METNİ

 

 • Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun” veya “Kanun”) uyarınca, Resul Zeki Tütün Mamulleri Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Organize Sanayi Bölgesi 3. Sanayi Cad. No: 32 Aziziye/Erzurum ve Uzuntepe Mah. Sultanşehir Bulvarı No:208 Merkez/Sivas adreslerinde bulunan hizmet binalarımızda, görüntü kategorisindeki kişisel verileriniz şirketin güvenliği ve meşru menfaatinin yerine getirilmesi için kapalı devre güvenlik kamerası ile katır altına alınmakta, alınan kayıt elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimiz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebiyle bir veri kayıt sisteminin parçası olarak toplanmaktadır. Kaydın alınmasını izleyen 20(yirmi) günün sonunda kayıtların silindiği Erzurum hizmet binamızda 29(yirmidokuz) adet güvenlik kamerası bulunmakta; kaydın alınmasını izleyen 45(kırkbeş) günün sonunda kayıtların silindiği Sivas hizmet binamızda toplam 15(onbeş) adet güvenlik kamerası bulunmaktadır. Kameralar bina girişlerinde, ana giriş kapılarında, depo kısımlarında, çalışma alanlarında, mal kabul kısmında, koridorlarda, merdivenlerde ve bina çevresinde bulunmaktadır.

 • Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca bu metnin “Veri Sahibinin Haklarını Kullanması” başlıklı 6. maddesinde öngörülen usule göre Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan 5. ve 6. bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini şirkete şahsen başvurarak, iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla şirketimiz adresine göndererek iletebileceklerdir. Şirkete şahsen yapılacak başvurular ve iadeli taahhütlü mektup veya noter kanalı ile yapılan başvuruların Organize Sanayi Bölgesi 3. Sanayi Cad. No: 32 Aziziye/Erzurum adresine iletilmesi gerekmektedir. Başvurunun ücretsiz olarak sonuçlandırılması esastır, ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak başvurularda ad-soyad, imza, başvurucu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise pasaport numarası veya kimlik numarası, cevap verilmesi için tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas telefon numarası ve e-posta adresi, vekâleten başvuru yapılıyorsa bu hususta özel yetki verildiğini gösterir vekâletname ve açık bir biçimde ifade edilecek talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur. Ayrıca başvurucu konuyla ilgili tüm belge ve bilgileri başvurusuna ekler. Şahsen başvurularda talebin şirkete bizzat veya vekâleten verildiği; iadeli taahhütlü posta ve noter kanalıyla yapılan başvurularda talep evrakının veri sorumlusu şirkete ulaştığı tarih başvuru tarihi sayılır.

Aydınlatma Metinleri